Polityka Prywatności

I Postanowienia ogólne

 1. Goldwin Stępień i Wspólnicy S.K.A.. z siedzibą w Bydgoszczy dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administratorem danych osobowych jest Goldwin Stępień i Wspólnicy S.K.A.. ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz, adres do korespondencji: ul. Kościuszki 71/304, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001014700, NIP 8792679200, REGON 362044066, e-mail: daneosobowe@gpgoldwin.pl , tel. 222 692 222.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 4. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, pozyskanych przez Administratora, przyjęte przez niego. W Polityce uregulowano:
  • a. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Administratora,
  • b. sposób i cele wykorzystania tych danych,
  • c. prawa podmiotów, których dane są przetwarzane,
  • d. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
  • e. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
  • f. stosowane przez Administratora środki i metody ochrony danych osobowych,
  • g. informacje dotyczące plików cookies.

II Podstawowe pojęcia

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio. Informacji nie uważa się za umożliwiającą zidentyfikowanie osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań,
 2. Przetwarzanie danych – operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, porządkowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany,
 3. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych,
 4. Serwis – strona internetowa, działająca pod adresem www.gpgoldwin.pl,
 5. Klient – podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy usługi prawne,
 6. Użytkownik – podmiot, odwiedzający i korzystający z Serwisu.

III Zakres i cel zbieranych danych oraz podstawa ich przetwarzania

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • b. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu wykonania zawartej już umowy, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • c. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających np. z ustawy o rachunkowości oraz z przepisów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • e. w celach archiwalnych (dowodowych), będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na wypadek potrzeby wykazania faktów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez ponowny kontakt z Administratorem.
 3. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator i jego pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora. Dane Użytkownika/Klienta mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi Administratorowi, np. teleinformatyczne, księgowe, prawne. Zgodnie z zawartymi z wymienionymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych podmiotów świadczenia usług zgodnego z przepisami prawa, jak i wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Administratora.
 4. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora, są zobowiązane do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 5. Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 6. Zbierane są ponadto informacje, dotyczące korzystania z Serwisu, działającego pod adresem www.gpgoldwin.pl, przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Administrator wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową.

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe Użytkownika/Klienta będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres, przez który Administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

V Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania jednego lub więcej celów przetwarzania, wskazanych w pkt III ust. 2 niniejszej Polityki.

VI Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom lub podmiotom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, działającego pod adresem www.gpgoldwin.pl, w tym realizacji umów, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Wobec powyższego dane osobowe mogą zostać powierzone upoważnionym pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, operatorom sieci komórkowych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotom prowadzącym biura księgowo – kadrowe, kancelariom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora.

VII Prawa i obowiązki osoby, której dane osobowe dotyczą

 1. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:
  • a. do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • b. do sprostowania swoich danych osobowych,
  • c. do usunięcia danych osobowych (jeżeli w jej opinii nie ma podstaw do ich przetwarzania),
  • d. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (może zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych ograniczone zostało wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nią działań, jeżeli w jej opinii Administrator dysponuje nieprawidłowymi danymi jej dotyczącymi, lub dane te przetwarzane są bezpodstawnie, a także wówczas, gdy są one jej potrzebne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych),
  • e. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody na przetwarzanie danych będzie czyniło dalsze przetwarzanie niezgodnym z prawem, ale pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także gdy odbywa się to w oparciu o pozostałe podstawy prawne przetwarzania),
  • f. do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • g. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego, a w pozostałych przypadkach ze względu na jej szczególną sytuację.
 2. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika/Klienta i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VIII Pliki cookies

 1. Korzystanie z Serwisu, działającego pod adresem www.gpgoldwin.pl, nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania innych swoich danych. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Administrator, dostawcy usług na jego rzecz, jak i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.gpgoldwin.pl. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 4. Cookies obejmują niewielką ilość informacji i są ściągane do urządzenia Użytkownika przez serwer obsługujący stronę www.gpgoldwin.pl. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.gpgoldwin.pl za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje go i pamięta jego preferencje.
 5. Cookies mogą pobierać dotyczące Użytkownika informacje przy każdych odwiedzinach strony www.kancelariagoldwin.pl.
 6. Administrator wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.gpgoldwin.pl. Informacje te Administrator przechowuje przez okres do 5 lat.
 7. Korzystając ze strony www.gpgoldwin.pl Użytkownik zgadza się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu. Może on jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Usunięcie bądź zablokowanie cookies może jednak wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.gpgoldwin.pl.
 8. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania ustawień w popularnych przeglądarkach:
 9. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowa www.gpgoldwin.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Administratora, np. Google. Administrator zastrzega jednak, że mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Administrator zachęca do zapoznania się z ich treścią, wskazując, że w odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się w Serwisie, a które nie są własnością Administratora, nie ponosi on odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

IX Zmiany i aktualizacje Polityki

W celu uwzględniania zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmacniania systemu ochrony danych osobowych, Polityka może być okresowo modyfikowana.

X Kontakt

Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki, pod adresem e-mail: daneosobowe@gpgoldwin.pl .